Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie po ostatniej Mszy świętej. W ważnych i pilnych sprawach można przyjść o każdej porze, a w razie nieobecności księdza można dzwonić pod nr telefonu: 882-325-111.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

CHRZEST

 1. akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 3. dane o rodzicach chrzestnych,
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary,
 5. w przypadku chrztu dziecka z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza.

Chrztu udzielamy w niedzielę i święta podczas Mszy świętej o godz. 12.oo. W przypadkach uzasadnionych chrzest może odbyć się w innym terminie. Prosimy o zgłaszanie chrztu miesiąc przed spodziewanym terminem, a nie mniej niż 2 tygodnie wcześniej. Przed chrztem odbywa się przygotowanie liturgiczne dla rodziców.

W razie zagrożenia życia chrzest może odbyć się natychmiast.

Rodzice chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto jest katolikiem, przyjął już sakrament bierzmowania, prowadzi życie zgodne z wiarą i jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej (KPK 874).

Rodzice chrzestni powinni być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.

Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza święta, spowiedź) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację.

Główne obowiązki rodziców chrzestnych:

Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego proszeni są, aby przystąpili do spowiedzi i Komunii Świętej. Chrzestni zobowiązani są do pomagania rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. 

BIERZMOWANIE

 1. metryka chrztu,
 2. opinia katechety,
 3. w przypadku osób z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. metryka chrztu dziecka,
 2. w przypadku dzieci z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza,
 3. w przypadku dzieci uczących się w szkołach poza terenem parafii – zaświadczenie od katechety o pomyślnie zakończonym przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni mogą wcześniej zarezerwować sobie datę i godzinę ślubu, a powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej 3 miesiące przed datą ślubu.

Gdyby obie osoby były spoza parafii, muszą przedstawić Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno – duszpasterskich poza uprawnioną parafią lub Licencję asystencji przy małżeństwie wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Dokumenty:

 1. aktualne metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 2. dowody osobiste,
 3. ostatnie świadectwo katechizacji,
 4. zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński),
 5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 6. w przypadku osób z innej parafii – Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno – duszpasterskich lub Licencja asystencji przy małżeństwie.
Poradnictwo rodzinne w naszej parafii prowadzi p. Bielecka Dorota /dane kont. w Kancelarii parafialnej/
 

POGRZEB KATOLICKI

 1. Akt Zgonu z USC,
 2. Karta przeznaczona dla administracji cmentarza,
 3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych przed śmiercią, jeśli śmierć nastąpiła poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).