Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie po ostatniej Mszy świętej. W ważnych i pilnych sprawach można przyjść o każdej porze, a w razie nieobecności księdza można dzwonić pod nr telefonu: 882-325-111.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

CHRZEST

 1. akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, dokładny adres zamieszkania, wiek),
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
 5. w przypadku osób z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza.

Chrztu udzielamy w niedzielę i święta podczas Mszy świętej o godz. 12.oo. W przypadkach uzasadnionych chrzest może odbyć się w innym terminie. Prosimy zgłaszać chrzest na miesiąc przed spodziewanym terminem, a nie mniej niż 2 tygodnie wcześniej. Przed chrztem odbywa się przygotowanie liturgiczne dla rodziców.

W razie zagrożenia życia chrzest może odbyć się natychmiast.

Rodzice chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania, ukończył szesnaście lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej, nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (Kodeks Prawa Kanonicznego 874).

Główne obowiązki rodziców chrzestnych:

Rodzice chrzestni  powinni być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza święta, spowiedź) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację. Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego proszeni są, aby przystąpili do spowiedzi i Komunii Świętej. Chrzestni zobowiązani są do pomagania rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. 

BIERZMOWANIE

 1. metryka chrztu,
 2. opinia katechety,
 3. w przypadku osób, które zakończyły już edukację szkolną – ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej,
 4. w przypadku osób z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. metryka chrztu dziecka,
 2. w przypadku dzieci z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza,
 3. w przypadku dzieci uczących się w szkołach poza terenem parafii – zaświadczenie od katechety o pomyślnie zakończonym przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej.

Sakrament MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni mogą wcześniej zarezerwować sobie datę i godzinę ślubu, a powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej ok. 3 miesiące przed datą ślubu.

Gdyby obie osoby były spoza parafii, muszą przedstawić Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno – duszpasterskich poza uprawnioną parafią lub Licencję asystencji przy małżeństwie wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Dokumenty:

 1. aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 2. dowody osobiste,
 3. ostatnie świadectwo katechizacji,
 4. zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński),
 5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 6. w przypadku osób z innej parafii – Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno – duszpasterskich lub Licencja asystencji przy małżeństwie.
Poradnictwo rodzinne w naszej parafii prowadzi p. Bielecka Dorota /dane kont. w Kancelarii parafialnej/
 

POGRZEB KATOLICKI

 1. Akt Zgonu z USC,
 2. Karta przeznaczona dla administracji cmentarza,
 3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych przed śmiercią, jeśli śmierć nastąpiła poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).